Adel Nizamutdinov

I live in Kazan and make software. Right now I'm building Walletlab and Listenbox.

Email: stiggpwnz@gmail.com.

adelnizamutdinov on GitHub; meoyawn on Telegram.